سفارش امام حسین علیه السّلام درباره حضرت مهدی ارواحنافداه

امام زمان مهمّات

سفارش امام حسین علیه السّلام درباره حضرت مهدی ارواحنافداه

حضرت امام حسین علیه السّلام در عالَم مکاشفه به یکى از علماى قم فرمودند:مهدى ما در عصر خودش مظلوم است، تا مى توانید درباره آن حضرت سخن بگویید و قلم فرسایى کنید ؛ آنچه درباره شخصیّت این معصوم بگویید درباره همه معصومین علیهم السّلام گفته اید ؛چون حضرات معصومین همه در عصمت و ولایت و امامت یکى هستند و چون این زمان، دوران مهدى ما است سزاوار است درباره او بیشتر گفتگو شود. و در خاتمه فرمودند: باز تأکید مى کنم درباره مهدى ما زیاد سخن بگویید و بنویسید، مهدى ما مظلوم است، بیش از آنچه نوشته و گفته شده باید درباره اش نوشت و گفت. [۱]

[۱]-صحیفه مهدیّه ص ۵۲٫