چند تذکّر مهم

صلوات امام زمان

چند  تذکّر مهم

۱-یادمان نرود تمام خیرات وبرکات در این صلوات جمع است.(هرکس بخواند متوجه می شود.)

۲- اگر کسی به واجبات خود عمل کند و از گناهان دوری کند، انشااللّه با خواندن این صلوات همه ی مشکلاتش حل می شود و در مسیر سعادت قرار می گیرد، و حتّی کسانی هم که قادر به انجام واجبات نیستند و نمی توانند ازگناهان دوری کنند، اگر با این دعا و صلوات شریف انس پیدا کنند و حداقل روزانه یک مرتبه این صلوات را بخوانند، حتماًتحت توجه خاصّ حضرت مهدی ارواحنا فداه قرار می گیرند و موفق به انجام واجبات و ترک گناهان می شوند، انشااللّه .

۳-این صلوات همه ی امورات انسان را درست می کند، حتّی اگر کسی اهل نماز نباشد، اهل نماز می شود و بدتر از این هم به راه می آیند.

۴-اگر کسی خیر دنیا و آخرت را می خواهد باید بامعصومین اللخصوص امام زمان ارواحنافداه انس پیدا کندوبداند حضرت مهدی  امامِ زمانِ ماست وهرکدام از حضرات معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین  بخواهند عنایتی به ما داشته باشند،آن خیر را از طریق حضرت مهدی  به مامی رسانند وکلید رفاقت با امام زمان  دعا برای امام زمان  می باشد.

۵-در روزهای اول ،خواندن صلوات امام زمان  شاید یک ربع یابیشتر طول بکشد ولی بعداز چند روز مداومت ،خواندن این صلوات حدود پنج دقیقه زمان می برد.

انشااللّه با خواندن هر روز این صلوات ،خود را مشمول دعای حضرت مهدی قرار بدهیم.