و امّا کسانی که بتوانند به زیارت امام حسین علیه السّلام بروند امّا نروند

فوائد زیارت امام حسین علیه السّلام

و امّا کسانی که بتوانند به زیارت امام حسین علیه السّلام بروند امّا نروند:

۱-حقّی از حقوق رسول خدا راترک کرده.

۲-دین وایمانش ناقص است.

۳-در بهشت منزل و مأوی نداردومهمان اهل بهشت است.

۴-درجه او در بهشت از همه پایین تر است.

۵-شیعه واقعی نیست.

۶-در حق امام حسین علیه السّلام جفا کرده.

۷-از خیر زیادی محروم خواهد شد.

۸-موجب حسرت او در روز قیامت خواهد شد.

امام باقر علیه السّلام فرمودند: هرکس از شیعیان ما که به زیارت قبرامام  حسینعلیه السّلام نرود ایمان و دینش ناقص بوده و اگر داخل بهشت شود در مقام پائین تر از مؤمنین می باشد. 

 

 

کامل الزّیارات باب ۷۸ .